Offertförfrågan avseende Samtalsstöd i projektet En byggbransch för alla

Bakgrund

Den 1 december 2016 beslutade rådet för Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet) att prioritera Byggnads ansökan för projektet En byggbransch för alla. Projektets mål är att ge fler möjlighet att utvecklas inom byggbranschen i Stockholmsregionen genom att erbjuda arbetsledare och anställda i små och medelstora byggföretag möjlighet till kompetens-utveckling inom tre huvudsakliga målområden:

 • Ökad yrkeskunskap
 • Bättre och mer inkluderande arbetsmiljö
 • Bättre förutsättningar att möte byggbranschens digitalisering

Företagen i projektet erbjuds stöd på olika sätt för att förbättra sitt likabehandlingsarbete. Till exempel erbjuder vi stöd i form av samtal om hur vi förhåller oss till uppfattningar om män och kvinnor.

Samtal om kultur och jargong

I branschen finns en tuff jargong. Vi kan vara mer eller mindre medvetna om den men den påverkar arbetsmiljön i stor utsträckning och även effektivitet och säkerhet utöver ohälsa för individer. På många arbetsplatser råder en machokultur som både män och kvinnor upprätthåller. För att börja reflektera över och bli mer medveten om jargong och kultur kan projektet även erbjuda samtalsstöd. Det kan göras både i grupper med enbart män eller med grupper med både män och kvinnor.

 Vi vill även ta fram ett material som företagen i projektet själva kan använda och som också kan leva kvar efter projektets slut för att ge fler företag i branschen stöd för att utveckla sitt jämställdhetsarbete.

 Här är den binära könsnormen i fokus. HBTQ-frågor har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats som ännu mer utmanande än frågor om genus. Under utvecklingsarbetet prövar vi för- och nackdelar med att hålla sig till binär könsnorm eller använda terminologin oavsett könsidentitet.

 Uppdraget

Målet med denna upphandling är att teckna avtal med en leverantör som tillsammans med projektets deltagare kan ta fram samtalsguider enligt detta underlags beskrivning.

Projektägaren Byggnads avser sluta avtal med den leverantör som bäst anses kunna utföra uppdraget efter en bedömning av pris och kvalitet.

Målet är att ta fram:

 • Samtalsguide för samtal vid ett enstaka tillfälle (syfte och målbild för guide ska också tas fram)
 • Samtalsguide för återkommande korta samtal lämpade för till exempel APT (syfte och målbild för guide ska också tas fram)

Leverantörskrav

 • Leverantören ska ha kunskap om likabehandling och icke-diskriminering avseende kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och å (Offerten ska innehålla en kort beskrivning av hur detta ska säkerställas).
 • Leverantörens personal ska omfattas av kollektivavtal.

Offerten ska innehålla följande:

 1. Beskrivning av upplägg.
 2. Pris per timme och uppskattad tidsåtgång.
 3. En beskrivning av konsultens/konsulternas kompetens, inklusive inom likabehandling och icke-diskriminering.
 4. Angivelse av giltighetstid för offerten.
 5. Ange när uppdraget kan påbörjas.
 6. Om ni är anslutna till en arbetsgivarorganisation, har kollektivavtal och om ja, med vilket förbund?
 7. Minst två referenser från tidigare uppdragsgivare.

 Omfattning

Upphandlingen omfattar avtal för framtagande av samtalsguider mellan perioden 2018-10-22 till 2019-05-31.

Offerten ska vara Byggnads tillhanda senast den 2018-11-05 kl 14.00 per e-post till enbyggbranschforalla@byggnads.se

 

Ange ”Offert avseende samtalsguider” i ämnesraden.

 

För frågor, kontakta projektledare Christer Carlsson: christer.carlsson@byggnads.se eller 010-601 10 31.

 

Observera att projektägaren Byggnads som ideell organisation inte lyder under Lagen om offentlig upphandling. Inköp av externa tjänster i projektet En byggbransch för alla omfattas alltså inte av LOU. Däremot strävar vi efter kostnadseffektivitet i alla inköp genom konkurrensutsättning och följa de grundläggande principerna i LOU 4 kap. 1 §.