Offertförfrågan avseende direktupphandling;

Ledarskapsutbildning.

 

Bakgrund

Den 1 december 2016 beslutade rådet för Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet) att prioritera Byggnads ansökan för projektet En byggbransch för alla. Projektets mål är att ge fler möjlighet att utvecklas inom byggbranschen i Stockholmsregionen genom att erbjuda arbetsledare och anställda i små och medelstora byggföretag möjlighet till kompetensutveckling inom tre huvudsakliga målområden:

 1. Ökad yrkeskunskap
 2. Bättre och mer inkluderande arbetsmiljö.
 3. Bättre förutsättningar att möta byggbranschens digitalisering.

Under våren 2017 har en översiktlig kompetenskartläggning bland 35 små och medelstora företag med totalt ca 2000 anställda som medverkar i projektet genomförts. Denna studie har visat på ett  behov av ledarskapsutbildningar

Uppdraget

Projektet avser erbjuda deltagarna utbildning inom en rad olika områden som efterfrågas av företagen och de anställda i de medverkande företagen.

Målet med denna upphandling är att teckna ramavtal med en eller flera utbildningsleverantörer som kan erbjuda ledarskapsgivande kurser i följande har nämnts.

 • Bas ledarskap
 • Team/ effektiva team
 • Coachande ledarskap
 • Värderingsstyrt ledarskap
 • Svåra samtal
 • Kommunikation
 • Styrning / mål / strategier / processer / ekonomistyrning
 • Distansledarskap
 • Projektledare
 • Feedback
 • Förändringsledning

Målgrupper.

 • Arbetsledare
 • Lagbas
 • Platschef
 • Företagsledare

 

Rollbeskrivning.

Arbetsledaren har sin anställning som tjänsteman på företaget, ofta direkt underställd en platschef, om en finns på projekten. Som arbetsledare leder och fördelar hen arbetet på projektet. Vidare har arbetsledaren ansvar för ett delmoment, en hel eller flera arbetsplats/er. Hen ska planera och förbereda arbetet över tid. Ansvara för att tidplan efterföljs, boka leveranser av material mot tidplanen. Även upprätta en behovskurva för bemanningen under projektet. Boka in underentreprenörer om så ska behövas. Vara sammankallande till projekt/planeringsmöten med berörda parter, såsom anställda, beställare och underentreprenörer. Föra dagbok, där arbetet ska beskrivas. Ändringar och tilläggsarbeten ska dokumenteras. Arbetsledaren bevakar  arbetsmiljön på arbetsplatsen. Därför ska arbetsberedningar och riskbedömningar förberedas, ofta tillsammans med skyddsombud och lagbasen om så finns. Då det förekommer en hård jargong och en machokultur i byggbranschen kan det finnas behov av att förbereda arbetsledare och lagbasen i att ta svåra samtal och konflikthantering.

Lagbasen är anställd som hantverkare på företaget. Lagbasen är arbetslagets språkrör gentemot arbetsledningen. Lagbasen är den som leder det dagliga arbetet. Lagbasen är med på planeringsmöten med arbetsledare/kund. På mindre arbetsplatser eller då företaget är underentreprenör är det vanligt förekommande att lagbasen är företagets företrädare vid möten och i dialog med beställare/kund, då arbetsledaren ofta är ansvarig för fler arbetsplatser och inte är stationerad på plats. Lagbasen är den som för dialog med arbetsledare. Planerar arbetet utifrån tidplan, förbereder och utför beställningar om så behövs, för även dagbok och dialog med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen vid behov.  Lagbasen står för sammanhållningen i gruppen då hen ofta har fått rollen genom att ha högt förtroende i arbetslaget. Jargonger och attityder kan ofta vara hård i byggbranschen, genom den upplyfta positionen lagbasen har skulle det önskas förberedelser för att ta svåra samtal. Som lagbas behöver du ha en fingertoppskänsla över vilka individer som kan arbeta ihop.

Om utbildningsgivaren har fler ledarskapsgivande kurser kan dessa också omfatta. Detta bör då framgå i offerten.
Projektägaren Byggnads avser sluta ramavtal på ett år med den eller de leverantörer som anses bäst kunna utföra uppdraget efter en bedömning av pris och kvalitet.

 

 

Utbildningen ska:                                            

 • Kunna anpassas för personer med läs- och skrivsvårigheter och funktionsnedsättningar som kan påverka förmågan att tillgodogöra sig utbildningen, så som dyslexi, adhd mfl (en beskrivning av leverantörens kompetens att ge utbildning åt personer med liknande funktionsnedsättningar ska inkluderas i offerten).
 • Präglas av likabehandling och icke-diskriminering avseende kön och könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och å (Offerten ska innehålla en kort beskrivning av hur detta ska säkerställas).
 • Utbildningsgivarens lärare och övrig personal ska omfattas av kollektivavtal.
 • Hållas i egna lokaler eller vid behov i de medverkande företagens lokaler runt om i Stockholmsområdet eller Byggnads lokaler.
 • Efter varje genomförd utbildningstillfälle ska leverantören samla in närvarolista med namnunderskrift från alla deltagare, och efter varje avslutad utbildningsinsats låta deltagare fylla i en utvärderingsenkät som tillhandahålls av projektorganisationen.

Offerten ska innehålla följande:

 1. En beskrivning av vilka av vilka av ovan listade (under rubriken uppdraget) behov/önskemål leverantören kan erbjuda.
 2. Detaljerad beskrivning av upplägg, längd och pris för respektive kurs.
 3. Beskrivning av pris och de olika kostnader som ska täckas inom ramen för uppdraget.
 4. En beskrivning av lärarnas kompetens och utbildning, samt om personalen har kunskaper i andra språk än svenska.
 5. Angivelse av giltighetstid för offerten. Offerten behöver vara giltig i minst sex må
 6. Ange var ni kan genomföra utbildningen
 7. Ange om utbildningen kan genomföras både kvällstid och dagtid
 8. Ange maximum och minimum antal deltagare för att ni ska kunna genomföra utbildningen.
 9. Hur ni säkerställer likabehandling och icke-diskriminering i undervisningen.
 10. Vad era medarbetare har för kompetens i likabehandling och icke-diskriminering.
 11. Om ni är anslutna till en arbetsgivarorganisation, har kollektivavtal och om ja, med vilket förbund?
 12. Minst två referenser från tidigare uppdragsgivare.

 Omfattning

Upphandlingen omfattar ramavtal för ovanstående kurs mellan perioden 2018-12-01 till 2019-12-01. Därefter kan avtalet förlängas årsvis fram till och med projektets slut 2021-01-01 om båda parter går med på det. I uppdraget ingår att tillhandahålla utbildning för anställda i de 35 företag som medverkar i projektet En byggbransch för alla.

Hur många deltagare som ska genomgå kurserna inom ramen för projektet är ännu inte fastställt, men totalt omfattas omkring 1500 anställda av projektet. Av dessa beräknas efter en preliminär intresseinventering att 50 personer inledningsvis kommer att delta i nämnda utbildning. Observera att detta är en preliminär uppskattning.

När ett företag under projektets gång avser låta anställda gå någon av ovanstående kurser kommer projektet att avropa utbildningen från ramavtalsleverantören, varvid ett separat avtal med antal deltagare, längd på utbildning och pris skrivs mellan leverantören och Byggnads.

Offerten ska vara Byggnads tillhanda senast den 2018-11-26 kl 08:00 per e-post till enbyggbranschforalla@byggnads.se

 

Ange ”Offert avseende ledarskapsutbildning” i ämnesraden.