Offertförfrågan avseende direktupphandling;

Individuell behörighetsutbildning i MTK(Monteringstekniska kommittén) regler och anvisningar för glasbranschen med tillhörande MTK-behörighet,  

 1. Bakgrund

Den 1 december 2016 beslutade rådet för Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet) att prioritera Byggnads ansökan för projektet En byggbransch för alla. Projektets mål är att ge fler möjlighet att utvecklas inom byggbranschen i Stockholmsregionen genom att erbjuda arbetsledare och anställda i små och medelstora företag inom byggsektorn möjlighet till kompetensutveckling inom tre huvudsakliga målområden:

 1. Ökad yrkeskompetens
 2. Bättre och mer inkluderande arbetsmiljö.
 3. Bättre förutsättningar att möta byggbranschens digitalisering.

Under 2017 har en översiktlig kompetenskartläggning av de små och medelstora företag med totalt ca 1500 anställda som medverkar i projektet genomförts.
Denna studie har visat på ett stort behov av en rad olika yrkesrelaterade utbildningar.

 1. Uppdraget

Projektet avser erbjuda deltagarna utbildning inom en rad olika områden som efterfrågas av företagen och de anställda i de medverkande företagen.

Målet med denna upphandling är att teckna ramavtal med en utbildningsleverantör som kan erbjuda godkänd utbildning.

Projektägaren Byggnads avser sluta ramavtal på ett år med den leverantör som anses bäst kunna utföra uppdraget efter en bedömning av pris och kvalitet.

Utbildningen ska:                                         

 • Ge grundläggande kunskaper i MTKs anvisningar – branschens regelverk för montage av alla typer av glas. Kursen bör ge en genomgång av regler och anvisningar för att utföra kvalitetsmässigt montage av glas och ramverk samt teoretisk genomgång av olika glastyper och glaskombinationer. Kursen bör även innehålla avsnitt om brandklassning kopplat till glas och glaspartier.
 • Leda till att deltagaren blir registrerad av Glasbranschföreningen som MTK-behörig.
 • Kunna anpassas för personer med läs- och skrivsvårigheter och funktionsnedsättningar som kan påverka förmågan att tillgodogöra sig utbildningen, så som dyslexi, adhd m.fl. (en beskrivning av leverantörens kompetens att ge utbildning åt personer med liknande funktionsnedsättningar ska inkluderas i offerten).
 • Präglas av likabehandling och icke-diskriminering avseende kön och könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (Offerten ska innehålla en kort beskrivning av hur detta ska säkerställas).
 • Utbildningsgivarens lärare och övrig personal ska omfattas av kollektivavtal.
 • Hållas i egna lokaler eller vid behov i de medverkande företagens lokaler runt om i Stockholmsområdet eller Byggnads lokaler.
 • Efter varje genomförd utbildningstillfälle ska leverantören samla in närvarolista med namnunderskrift från alla deltagare som tillhandahålls av projektet.
  (Detta krävs/används som underlag/bilaga till er fakturering för att projektet ska betala för utbildningsinsatsen.)
 • Efter varje avslutad utbildningsinsats ska deltagare fylla i en utvärderingsenkät som tillhandahålls av projektorganisationen.
  (Detta krävs/används som underlag/bilaga till er fakturering för att projektet ska betala för utbildningsinsatsen.)
 • Närvarolistor och enkätsvar ska skickas till projektet En byggbransch för alla. (Detta krävs/används som underlag/bilaga till er fakturering för att projektet ska betala för utbildningsinsatsen.)

Offerten ska innehålla följande:

 1. En beskrivning av vilken utbildning leverantören kan erbjuda.
 2. Detaljerad beskrivning av upplägg, längd och pris för respektive kurs.
 3. Beskrivning av pris och de olika kostnader som ska täckas inom ramen för uppdraget.
 4. En beskrivning av lärarnas kompetens och utbildning, samt om personalen har kunskaper i andra språk än svenska.
 5. Angivelse av giltighetstid för offerten. Offerten behöver vara giltig i minst sex månader.
 6. Ange var ni kan genomföra utbildningen
 7. Ange om utbildningen kan genomföras både kvällstid och dagtid
 8. Ange maximum och minimum antal deltagare för att ni ska kunna genomföra utbildningen.
 9. Hur ni säkerställer likabehandling och icke-diskriminering i undervisningen.
 10. Vad era medarbetare har för kompetens i likabehandling och icke-diskriminering.
 11. Om ni är anslutna till en arbetsgivarorganisation, har kollektivavtal och om ja, med vilket förbund?
 12. Minst två referenser från tidigare uppdragsgivare.
 1. Omfattning

Upphandlingen omfattar ramavtal för en eller flera av ovanstående kurser mellan perioden 2018-10-20 till 2019-12-01. Därefter kan avtalet förlängas årsvis fram till och med projektets slut 2020-12-30 om båda parter går med på det. I uppdraget ingår att tillhandahålla utbildning för anställda i de företag som medverkar i projektet En byggbransch för alla.

Hur många deltagare som ska genomgå kurserna inom ramen för projektet är ännu inte fastställt.

När ett företag under projektets gång avser låta anställda gå någon av ovanstående kurser kommer projektet att avropa utbildningen från ramavtalsleverantören, varvid ett separat avtal med antal deltagare, längd på utbildning och pris skrivs mellan leverantören, företaget och Byggnads.

Observera att projektägaren Byggnads som ideell organisation inte lyder under Lagen om offentlig upphandling. Inköp av externa tjänster i projektet En byggbransch för alla omfattas alltså inte av LOU. Däremot strävar vi efter kostnadseffektivitet i alla inköp genom konkurrensutsättning och följa de grundläggande principerna i LOU 4 kap. 1 §.genom att behandla anbudsgivare och potentiella leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Alla svar på frågor från potentiella anbudsgivare kommer därför redovisas öppet genom att de skickas ut till alla som fått offertförfrågan. Ingen anbudsgivare kommer att få mer information än någon annan.

Offerten ska vara Byggnads tillhanda senast den 2018-11-09 kl 08:00 per e-post till enbyggbranschforalla@byggnads.se

Ange ”Offert avseende MTK behörighet” i ämnesraden.

Med vänliga hälsningar

Byggnads – En byggbransch för alla

Jörgen Landeborn