Arbetsledande kompetens

Bakgrund

Den 1 december 2016 beslutade rådet för Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet) att prioritera Byggnads ansökan för projektet En byggbransch för alla. Projektets mål är att ge fler möjlighet att utvecklas inom byggbranschen i Stockholmsregionen genom att erbjuda arbetsledare och anställda i små och medelstora byggföretag möjlighet till kompetensutveckling inom tre huvudsakliga målområden:

 1. Ökad yrkeskunskap
 2. Bättre och mer inkluderande arbetsmiljö.
 3. Bättre förutsättningar att möta byggbranschens digitalisering.

Under våren 2017 har en översiktlig kompetenskartläggning bland 43 små och medelstora företag med totalt ca 2000 anställda som medverkar i projektet genomförts. Sedan denna kompetenskartläggning har några av de deltagande företagen fallit ur projektet. I Okt 2018 har vi 1600-1700 anställda i de kvarvarande 35 deltagande företagen. Behov av arbetsledande kompetens har beskrivits utan tydliga beskrivningar på varken utbildning eller specifikt kompetensbehov. Se mer under rubriken Uppdraget

Bristande kunskaper i arbetsledande kompetens är enligt flera företag en brist bland anställda yrkesarbetare.

En utbildning i arbetsledning ger goda möjligheter för yrkesarbetare att växa i sin yrkesroll och kunna ta mer ansvar. Traditionellt i branschen finns det få exempel på utveckling och utbildning inom yrket efter att t.ex. ett yrkesbevis erhållits. Dock är det vår uppfattning att både företag och anställda har mycket att vinna på en utveckling som fortsätter längre än varje enskilt yrkes grundutbildning. Den anställde växer i sin roll och företaget kan arbeta effektivare mot kund med en högre kvalitet.

Uppdraget

Målet med denna upphandling är att teckna ramavtal med en utbildningsleverantör som kan erbjuda utbildning i arbetsledande kompetens för deltagare i projektet. Projektägaren Byggnads avser sluta ramavtal på ett år med den leverantör som anses bäst kunna utföra uppdraget efter en bedömning av pris och kvalitet och utbildningsinnehåll.

I vår kontakt med företagen i projektet stöter vi ofta på kompetensbehov som inte är tydligt definierade. Bakgrunden är att företagen i projektet väldigt ofta är underentreprenörer på större arbetsplatser. På dessa arbetsplatser arbetar man som små och i ganska stor utsträckning självstyrande grupper. Man är för få för att ha egna arbetsledare på plats men behöver ändå ta ansvar för arbetsledande arbetsuppgifter.

I vår dialog med företagen har vi inte fått en tydlig beskrivning av vilka specifika kompetenser som behövs. När vi har planerat våra upphandlingar i projektet fram till och med nu har vi utgått från tydliga kompetensbehov. Nu gör vi tvärtom, vi får inte fram vad vi behöver i form av beskrivningar av tydliga kompetenser så vi beskriver arbetssituationen för att hämta in förslag på utbildningar som ni som utbildningsanordnare tror kan möta den arbetssituationen som beskrivs.

Vi föreställer oss att utbildningarna kan handla om t.ex.

 • Entreprenadjuridik
 • Företagsekonomi
 • Förhandlingsteknik
 • Utsättning och ritningsläsning, CAD och 3D
 • Digitalisering och BIM
 • Arbetsplanering och kvalitetsuppföljning
 • Administration
 • Arbetsmiljö
 • Grupp psykologi

Vi vill understryka att ovanstående förslag inte bygger på noggrant kartlagda kompetensbehov utan är baserade på magkänsla och gissningar. Vår förhoppning är att ni som utbildningsanordnare kan komplettera vår upplevelse av behoven med egna kunskaper och erbjuda utbildningar som kan möta upp den arbetssituationen som beskrivs i inledningen. Syftet är inte att skapa arbetsledare utan att bredda yrkesarbetare till ett mer självständigt och för företaget effektivare arbete med större möjligheter att hantera de svårigheter som kan uppstå när arbetsledande funktioner inte finns på plats på daglig basis. Dock ser vi med fördel att utbildningen sänker tröskeln för de yrkesarbetare som efter utbildningen funderar på att byta karriär och vill ta steget att bli renodlade arbetsledare eller platschefer.

Det är en fördel för er som utbildningsleverantör om ni kan motivera och beskriva era erfarenheter som ligger till grund för utbildningens olika utbildningsinnehåll. Det hjälper oss att mot bakgrund av de abstrakta beskrivningar vi fått till oss från företagen ta ställning till vilken utbildningsleverantör som erbjuder den utbildning som har störst möjlighet att attrahera flest deltagare. Vi kommer under upphandlingen ta in synpunkter från några av de deltagande företagen på de utbildningsförslag som ni skickar in.

Utbildningen ska:                                            

 • Kunna anpassas för personer med läs- och skrivsvårigheter och funktionsnedsättningar som kan påverka förmågan att tillgodogöra sig utbildningen, så som dyslexi, adhd mfl (en beskrivning av leverantörens kompetens att ge utbildning åt personer med liknande funktionsnedsättningar ska inkluderas i offerten).
 • Präglas av likabehandling och icke-diskriminering avseende kön och könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och å (Offerten ska innehålla en kort beskrivning av hur detta ska säkerställas.)
 • Utbildningsgivarens lärare och övrig personal ska omfattas av kollektivavtal.
 • Hållas i egna lokaler eller vid behov i de medverkande företagens lokaler runt om i Stockholmsområdet, alternativt i Byggnads utbildningslokaler. Flexibilitet premieras i bedömningen
 • Efter varje genomförd utbildningstillfälle ska leverantören samla in närvarolista med namnunderskrift från alla deltagare, och efter varje avslutad utbildningsinsats låta deltagare fylla i en utvärderingsenkät som tillhandahålls av projektorganisationen.

Offerten ska innehålla följande:

 1. Detaljerad beskrivning av upplägg, längd och undervisningsmetod.
 2. Beskrivning av pris och de olika kostnader som ska täckas inom ramen för uppdraget.
 3. En beskrivning av lärarnas kompetens och utbildning.
 4. Angivelse av giltighetstid för offerten
 5. Ange var ni kan genomföra utbildningen
 6. Ange om utbildningen kan genomföras både kvällstid och dagtid
 7. Ange maximum och minimum antal deltagare för att ni ska kunna genomföra utbildningen.
 8. Hur ni säkerställer likabehandling och icke-diskriminering i undervisningen.
 9. Vad era medarbetare har för kompetens i likabehandling och icke-diskriminering.
 10. Om ni är anslutna till en arbetsgivarorganisation, har kollektivavtal och om ja, med vilket förbund?

Omfattningen

Upphandlingen omfattar ramavtal för utbildning i arbetsledande kompetens mellan perioden 2019-01-01 till 2020-01-01. Därefter kan avtalet förlängas årsvis fram till och med projektets slut 2021-01-01 om båda parter går med på det. I uppdraget ingår att tillhandahålla utbildning för anställda i de 35 företag som medverkar i projektet En byggbransch för alla.

Hur många deltagare som ska genomgå utbildning i arbetsledande kompetens inom ramen för projektet är inte fastställt. Vår gissning är att utbildningen kan under projektperioden omfatta mellan 20-40 deltagare, dock är vår förhoppning att utbildningen skall kunna leva vidare hos er även efter projektet är klart då behovet av denna kompetens sannolikt kommer vara högt under överskådlig framtid.

När ett eller flera företag under projektets gång vill ge sina anställda utbildning i arbetsledande kompetens kommer projektet att avropa utbildningen från ramavtalsleverantören, varvid ett separat avtal med antal deltagare, längd på utbildning och pris skrivs mellan leverantören, företaget och Byggnads.

Observera att projektägaren Byggnads som ideell organisation inte lyder under Lagen om offentlig upphandling. Inköp av externa tjänster i projektet En byggbransch för alla omfattas alltså inte av LOU. Däremot strävar vi efter kostnadseffektivitet i alla inköp genom konkurrensutsättning och följa de grundläggande principerna i LOU 4 kap. 1 §.genom att behandla anbudsgivare och potentiella leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Alla svar på frågor från potentiella anbudsgivare kommer därför redovisas öppet genom att de skickas ut till alla som fått offertförfrågan. Ingen anbudsgivare kommer att få mer information än någon annan.

Offerten ska vara Byggnads tillhanda senast den 2018-11-30 kl 08:00 per e-post till enbyggbranschforalla@byggnads.se

Ange ”Offert avseende arbetsledande kompetens” i projektet En byggbransch för alla med dnr 2016/00571” i ämnesraden.