Stöd för likabehandling och jämställdhet

En byggbransch för alla vill skapa arbetsplatser som är bra för alla. Det handlar om god arbetsmiljö och en inkluderande och icke-diskriminerande vardag.
En målsättning i projektet är att ge alla medverkande företag stöd för sitt jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Det kan se ut på olika sätt utefter varje företags behov, men målet är att alla deltagande företag åtminstone ska ha fått tillräckligt med stöd för att kunna följa diskrimineringslagens krav på så kallade aktiva åtgärder; ett förebyggande arbete mot diskriminering. Kravet gäller alla företag, oavsett hur många anställda de har.
Utöver det finns flera andra möjligheter för deltagande företag att komma vidare och få inspiration och kunskap för sitt jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Här finns några förslag.
Utbildning diskrimineringslagen inklusive aktiva åtgärder
Alla arbetsgivare är skyldiga enligt lag att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering. Kravet gäller alla arbetsgivare, oavsett antal anställda. Om antalet anställda är 25 eller fler ställs dessutom krav på att arbetet ska dokumenteras. Arbetet ska omfatta sju diskrimineringsgrunder och göras inom fem områden.
Har ditt företag tillräcklig kunskap för att följa lagens krav?
Vi lägger upp en utbildning som passar ditt företags storlek och förutsättningar.

Workshop aktiva åtgärder

Även om vi har fått en teoretisk utbildning kan det vara svårt att omsätta kunskapen i praktiken. Träna är det bästa sättet att lära sig.
Vi lägger upp en workshop med verksamhetsnära exempel så att du kan börja jobba med aktiva åtgärder direkt.
Granskning av befintliga styrdokument och förslag på åtgärder
Har ditt företag redan styrdokument, målsättningar, aktiviteter eller dylikt kan vi gå igenom dessa och göra en bedömning av om arbetet kan anses leva upp till lagkraven eller inte. Därefter får ni en företagsanpassad återkoppling med förslag på hur företaget kan göra för att leva upp till kraven.
Samtal med ledning och anställda med återkoppling och förslag på åtgärder
För att få en bild av hur nuläget ser ut kan semistrukturerade intervjuer med ledning och anställda var för sig vara en bra start. Ibland är det lättare att prata med en utomstående aktör än att föra samtalen på egen hand. Vi genomför intervjuerna och ger sedan återkoppling med förslag på åtgärder.

MB-utbildning för anställda

Det är viktigt att de anställda är med och tar ansvar för likabehandlingsarbetet. Om det finns en MB-grupp på företaget kan de få en särskild utbildning som utgår från medbestämmandeperspektivet. Då kan de bli ett bra stöd, både för ledningen och för sina kollegor.

Likabehandlingsutbildning för skyddsombud

Skyddsombud har en naturlig roll som stöd för både ledning och kollegor för att se till att arbetsmiljön är bra för alla. Det är därför viktigt att skyddsombuden också har kunskap om likabehandlingsfrågor. Om det finns skyddsombud på företaget kan de få en särskild utbildning som utgår från skyddsombudsperspektivet. Det går också bra att inkludera skyddsombudet i en ledningsgruppsutbildning (se nedan)

Likabehandlingsutbildning för ledningsgrupp

Det kan vara bra att ha en särskild utbildning för ledningsgruppen som fokuserar på arbetsgivaransvaret och styr- och ledningssystem. Utbildningen kan hållas fristående men också i kombination med granskning av styrdokument.

Samtal om mansrollen

I branschen finns en tuff jargong. Vi kan vara mer eller mindre medvetna om den men den påverkar arbetsmiljön i stor utsträckning och även effektivitet och säkerhet utöver ohälsa för individer. På många arbetsplatser råder en machokultur som både män och kvinnor upprätthåller. För att börja reflektera över jargong och kultur och bli mer medveten om den kan projektet även erbjuda samtalsövningar om mansrollen. Det kan göras både i grupper med enbart män eller med grupper med både män och kvinnor.

Utbildning om OSA och diskrimineringslagen

Olika regelsystem ställer krav på en god arbetsmiljö. Det finns stora likheter mellan det systematiska arbetsmiljöarbetet och det förebyggande arbetet mot diskriminering, så kallade aktiva åtgärder. Utbildningen är en basutbildning i både organisatorisk och social arbetsmiljö samt diskrimineringslagen med praktiska övningar.

Utbildning/workshop om sexuella trakasserier

Med anledning av #metoo uppropen (till exempel #sistaspikenikistan) har medvetenheten ökat kring sexuella trakasserier och att det är så vanligt förekommande. Det är viktigt att inte fastna i att prata eller skuldbelägga utan fokusera på hur ledning och anställda behöver agera framöver för att förebygga trakasserier. Det här är en del av både OSA och diskrimineringslagen men det kan vara en idé att fokusera mer specifikt på den här delen eftersom sexuella trakasserier verkar vara vanligt förekommande i de flesta branscher.

Stöd för att bedriva aktiva åtgärder

Företaget kan få anpassat stöd för att bedriva sitt arbete med aktiva åtgärder. Antingen efter en kartläggning, granskning och bedömning av befintligt arbete eller att helt enkelt börja från början.

Workshop likabehandling och jämställdhet

För er som inte vill ha så mycket teori håller vi praktisk workshop med vardagsnära, branschrelaterade övningar för att öka medvetenheten om vad ett arbete med likabehandling och jämställdhet kan innebära och få konkreta tips på hur en kan börja direkt.

Chefsstöd

Chefer som behöver bollplank i sina jämställdhets- och likabehandlingsfrågor får det kontinuerligt under projekttiden. Det kan gälla frågor om lagar och regler, tips på verktyg och metoder, stöd vid implementering mm.

Individuell coachning

De chefer (eller andra ansvariga) som har ett ansvar att driva jämställdhets- och likabehandlingsarbetet kan få personlig och företagsanpassad coachning under projekttiden.

Ansvarig projektmedarbetare:
Paula Lejonkula
E-post: Paula.lejonkula@byggnads.se
Mobil: 070-5567507

Paula är jurist och expert på diskrimineringsjuridik och jämlikhetsutveckling. Tidigare erfarenhet som personalchef i privat sektor och sakområdeschef i offentlig sektor. Drygt tio års erfarenhet från Diskrimineringsombudsmannen inom utveckling och forskning, utbildning, tillsyn av aktiva åtgärder, samverkan och internationella frågor. Har även varit mångfaldsexpert på Sveriges Byggindustrier. De senaste 15 åren har ägnats åt att ta fram utbildningskoncept inom mångfald, jämlikhet och diskriminering samt utbildningsinsatser i vitt skilda miljöer och branscher. Har föreläst i stora och små sammanhang och jobbat med:

– Utvecklingsstöd för ledningsgrupper
– Utvecklingsstöd för medarbetare
– Jämlikhetsanalys
– Rådgivning inom diskrimineringsjuridik
– Rådgivning för ansvariga (HR, mångfalds- eller jämställdhetsansvariga, chefer, jurister mm)
– Metodutveckling
– Verktyg för jämlikhet

Utbildning:
Juridisk kandidatexamen, Stockholms universitet
Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv, Linköpings universitet
Vad är religion samt Nyateism och religiös tro, Uppsala universitet
Personalakademien, Folkuniversitetet
Certifierad utbildning i Hållbarhetsredovisning, Enact
10 veckors kurs i retorik och kommunikation