SYFTE

En omställning till en hållbar byggbransch

Samhällsbyggnadssektorn och samhället i stort har de senaste decennierna upplevt en stor ökning av olika krav när det kommer till såväl kunskaper som nya sätt att arbeta med frågor kopplade till miljö och hållbarhet. Kunderna ställer krav, lagstiftningen innebär nya krav, beställare och andra samarbetspartners ställer krav och inte minst, de som skall bruka det byggbranschen bygger ställer krav.

Att bygga med framtidens krav i fokus betyder att byggbranschen behöver förstå den samhällsutveckling vi är mitt uppe i, med ökad medvetenhet, högre transparens och en snabb digital utveckling.

Det innebär också att omvärlden ställer nya krav på byggbranschen i de här frågorna. Beställare och slutkonsumenter vill att deras lägenheter, kontorsfastigheter, skolor och sjukhus är byggda med bästa möjliga val ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Lägg till att det vi bygger skall stå så länge som möjligt med så minimal påverkan som möjligt på sin omvärld, kanske allra helst ska våra framtida byggnader kunna lämna ett klimatpositivt avtryck och vara en levande del i sitt lokalsamhälle?

Men hur kommer vi dit? Vilka vägar och vilka möjligheter ser vi? Och hur skapar byggbranschen en parallell klimat- och affärsnytta, d.v.s. hur möter vi kraven på ett affärsmässigt och miljömässigt smart sätt?

Att miljöcertifiera en byggnad och att arbeta med miljöcertifieringssystem i byggprojekt är något som har tagit fart ordentligt senaste 10 åren. Nya krav, nya lagar och nya samhällspolitiska och miljömässiga mål ställer höga krav på samhällsbyggnadsbranschens aktörer och intressenter.

Miljöcertifieringssystemen är ett av flera sätt att mäta en byggnads miljöprestanda, att ha en slags kompass att gå efter för att hitta miljömässigt bättre lösningar när det kommer till materialval, inomhusklimat och energilösningar.

Att kunna se de här kraven både i ett större sammanhang och förstå vad de innebär i de olika byggprojekten är en stor utmaning för många aktörer i byggbranschen. Det finns många aspekter av att bygga mer hållbart och klimatsmart, inte minst hur man hanterar de olika dimensionerna av hållbarhet:

– sociala aspekter
– miljömässiga aspekter
– ekonomiska aspekter

För att tydligt kunna mäta, kommunicera och uppvisa en byggnads miljöprestanda så finns verktyg i form av ett antal olika miljöcertifieringssystem, varav den här kursen tar upp några av de vanligast förekommande i svensk byggbransch just nu.

Syftet med denna kurs är att deltagaren ska få en övergripande introduktion till ett antal olika perspektiv på, och bakgrund till, miljöcertifieringssystemen som tas upp i kursen.

Kursen tar upp hållbart byggande och olika perspektiv på frågor som ryms inom ramen för detta med syfte att kunna se miljöcertifieringssystemen i ett miljömässigt/ekologiskt perspektiv, men också ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv.

Stor vikt läggs vid att deltagaren skall få en ökad kompetens om hållbarhetsfrågor i byggbranschen samt en förståelse för hur dessa blir till konkreta krav i byggprojekten.

Stor vikt läggs också vid att kunna se och förstå de här kraven från olika perspektiv. Vad är lagkrav och vad är kund-/beställarkrav t.ex., och hur hanterar vi kraven beroende på vem som ställer dem?

Kursen syftar också till att deltagarna ska kunna förstå hur byggbranschen som samhällsaktör både kan ta ett miljömässigt och socialt ansvar för det de bygger och samtidigt vara ekonomiskt hållbara aktörer, d.v.s. branschens egen affärsnytta i kombination med en ökad hållbarhet för samhället.

KURSENS MÅL

• Att förstå behovet bakom framväxten av miljöcertifieringssystemen som kursen tar upp ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv (de tre dimensionerna av hållbarhet).

• Att få ett bredare omvärldsperspektiv på de ökade kraven och den ökade medvetenheten kring frågor som rör miljöpåverkan, klimatavtryck och liknande. Både när det gäller samhället generellt men framförallt det som blir krav på byggbranschen och dess aktörer.

• Att få kännedom om de vanligaste miljöcertifieringssystem inom den svenska byggbranschen just nu, samt en övergripande kunskap om skillnader, likheter och kostnader.

• En övergripande förståelse för olika perspektiv på miljöcertifieringssystemen och det operativa arbetet med miljöcertifieringssystem i byggprojekt.

Kursen ger följande färdigheter och kompetenser

• Att bygga hållbart – grundläggande kring begrepp och perspektiv
(t.ex. social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, de globala hållbarhetsmålen (The global sustainable goals), klimatneutralt byggande, klimatdeklarationer, livscykelperspektiv, klimatavtryck m.m.)

• Miljöcertifieringar i ett omvärldsperspektiv
lagkrav, kundkrav och omvärldskrav

• Miljöcertifieringssystem i byggprojekt
strategiskt och operativt perspektiv
utmaningar och möjligheter

• En övergripande introduktion till följande miljöcertifieringssystem:
o Svanen
o Miljöbyggnad
o LEED
o BREEAM
o Green Building (energi)
• Grundläggande kring skillnader och likheter mellan systemen
• Övergripande gällande indikatorer och nivåer i systemen
• Miljöcertifieringssystemen och framtiden
hur ska byggbranschen navigera bland lagkrav, klimatkrav och certifieringssystem i framtidens byggbransch

MÅLGRUPP & FÖRKUNSKAPER

Kursen vänder sig till både yrkesverksamma och tjänstemän i syfte att kunskapen om ämnet ska genomsyra hela organisationen så att alla ges förståelse för miljöcertifieringssystemen och företagets eventuella val av dessa. Kursen vänder sig även till den som tidigare genomfört liknande kurs men som behöver en repetition eller uppdatering då denna kurs är uppdaterad efter senaste versioner av respektive miljöcertifieringssystem.

Kursen är en grundkurs utan krav på förkunskaper. Erfarenhet av branschen är dock av fördel för att ta till sig kursen på bästa sätt.